] vm.pl — software development

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula Informacyjna do zastosowania w kontaktach, których stroną jest VM.PL Sp. z o.o. lub podczas których VM.PL Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji umowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że VM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław (zwana dalej VM.PL) przetwarza informacje z różnych źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc w ten sposób bazy danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane mające charakter danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzenie Ogólne” lub „RODO”).

W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest VM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000201477, NIP: 8951811558, REGON: 932985224, kapitał zakładowy w wysokości: 116 400 złotych. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. T. Kościuszki 82, 50 - 441 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@vm.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług dot. tworzenia i rozwoju oprogramowania komputerowego, świadczonych przez administratora, które przede wszystkim przyczyniają się do zaspokajania ich potrzeb. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Spółki, w ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jest ono niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom lub potencjalnym klientom Spółki, kompleksowej informacji o oferowanych przez Spółkę usługach lub produktach, jak również w celach statystycznych.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, stosując w tym zakresie zasadę minimalizmu określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO.
 • Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 • Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
 • Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacjach międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez VM.PL, przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Z praw wskazanych w pkt.9 powyżej można skorzystać poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
  rodo@vm.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres: VM.PL Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 82, 50 - 441 Wrocław.
 • Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stron internetowych .
 • Jako Administrator Danych Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki zabezpieczeń danych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą w Spółce polityką bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem, udostępnieniem czy ujawnieniem.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

Kontakt

Członek:

ICT & Digital Business Association Berlin & Brandenburg
Wrocław vm.pl sp. z o.o. ul. Kościuszki 82 50-441 Wrocław +48 71 341 76 40 office@vm.pl www.vm.pl
Lublin vm.pl sp. z o.o. ul. 1 Maja 13 20-410 Lublin 81 534 26 66