VM.PL

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że VM.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław (zwana dalej VM.PL) przetwarza informacje z różnych źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc w ten sposób bazy danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane mające charakter danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzenie Ogólne” lub „RODO”). 

W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Ogólnym, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „Spółka”) jest VM.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS  0000201477, NIP: 8951811558, REGON: 932985224, kapitał zakładowy w wysokości: 116 400 złotych. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. T. Kościuszki 82, 50 - 441 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: rodo@vm.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom usług dot. tworzenia i rozwoju oprogramowania komputerowego, świadczonych przez Administratora, które przede wszystkim przyczyniają się do zaspokajania ich potrzeb. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej Spółki, w ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jest ono niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie usługi. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom lub potencjalnym klientom Spółki, kompleksowej informacji o oferowanych przez Spółkę usługach lub produktach, jak również w celach statystycznych. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, stosując w tym zakresie zasadę minimalizmu określoną w art. 5 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym lub powiązanym ze Spółką lub podmiotom świadczącym usługi wspierające bieżącą działalność Spółki, takim jak dostawcom narzędzi IT lub marketingowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę, przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 2 powyżej. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Z praw wskazanych w pkt. 8 powyżej można skorzystać poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@vm.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres: VM.PL Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 82, 50 - 441 Wrocław. 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), mediów społecznościowych, stron internetowych. 

11. Jako Administrator danych Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki zabezpieczeń danych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętą w Spółce polityką bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem, udostępnieniem czy ujawnieniem. 

12. W związku z tym, że Spółka korzysta z wybranych narzędzi, które mogą przesyłać dane osobowe m.in. do USA, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), dbamy o to, aby przekazanie takich danych następowało każdorazowo z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, takich jak przykładowo standardowych klauzul umownych (zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO). Aby uzyskać więcej informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, otrzymać kopię tych danych lub informację o miejscu ich udostępnienia, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@vm.pl.  

13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 3 powyżej. 

Polityka prywatności

Wszystkie Twoje dane są u nas bezpieczne, nigdy nie przekazujemy ich firmom zewnętrznym – zbieramy i przetwarzamy je wyłącznie na nasz użytek związany z naszą podstawową działalnością na rynku IT.

Do zbierania Twoich danych używamy narzędzi różnych firm, zawsze dbając o niezbędny poziom bezpieczeństwa i poufności. W komunikacji pomiędzy różnymi narzędziami zawsze używamy połączeń szyfrowanych https. Posiadamy rzetelną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa, nad którą nieustannie pracujemy, którą nieustannie doskonalimy.

Podstawowe informacje o Administratorze Danych, celach zbierania i przetwarzania Twoich danych oraz Twoich prawach, znajdziesz na początku tej strony w Klauzuli informacyjnej.

W niniejszej polityce prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową vm.pl.

Podstawowym narzędziem używanym do zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych są pliki cookies.

Pliki cookies

Za Twoją zgodą, którą wyraziłeś/aś akceptując informację wyświetloną po wejściu na naszą stronę:

"W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku tzw. RODO, informujemy o zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Zasady zbierania i przetwarzania tych danych dostępne są na stronie „Klauzula informacyjna” (kliknij „Dowiedz się więcej”, aby na nią przejść). Na naszej stronie korzystamy z plików cookies różnych narzędzi, w tym: Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” lub pozostanie na naszej stronie oznaczają zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu."

Nasza witryna https://vm.pl używa pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www do przeglądarki użytkownika i przechowywane przez to oprogramowanie. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia dalej opisanych.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy vm.pl Sp. z o.o. w celach marketingowych i sprzedażowych oraz optymalizacji tych działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie wybranego języka lub regionu itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w każdej przeglądarce (zob. Pomoc) oraz na stronie producenta przeglądarki. Przykładowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla przeglądarki chrome znajdziesz tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Obecnie używamy na całej stronie vm.pl poniższe wtyczki, które zbierają i przetwarzają Twoje dane w oparciu o pliki cookies:

 • Google Analytics (Google Tag Manager)
 • Facebook Pixel
 • Hotjar

Korzystanie z Google Analytics

Używamy Google Analytics do analizy wykorzystania strony internetowej. Uzyskane dane są wykorzystywane do optymalizacji naszej strony internetowej i reklam.

Google Analytics to usługa analizy internetowej obsługiwana i świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Google przetwarza dane o użytkowaniu witryny w naszym imieniu i zobowiązuje się umownie do podjęcia kroków w celu zapewnienia poufności przetwarzanych danych.

Podczas wizyty na stronie będą rejestrowane następujące informacje:

 • Nazwy odwiedzanych stron
 • Twoje zachowanie na stronach (np. kliknięcia, przewijanie i długość pobytu)
 • Twoja przybliżona lokalizacja (kraj i miasto)
 • Twój adres IP (w formie skróconej, aby unikalne przypisanie nie było możliwe)
 • Informacje techniczne, takie jak przeglądarka, dostawca Internetu, terminal i rozdzielczość ekranu
 • Źródło pochodzenia Twojej wizyty (tj. za pośrednictwem której strony internetowej lub materiałów reklamowych, które do nas przyszedłeś)

Powyższe dane są przesyłane na serwer Google w USA. Google przestrzega przepisów o ochronie danych zawartych w umowie o ochronie prywatności między UE a USA.

Google Analytics przechowuje pliki cookie w przeglądarce internetowej przez okres dwóch lat od Twojej ostatniej wizyty. Pliki cookie zawierają losowo generowany identyfikator użytkownika, który pozwoli Ci zostać rozpoznanym podczas przyszłych wizyt na stronie.

Zarejestrowane Twoje dane są przechowywane razem z losowo generowanym identyfikatorem użytkownika, który umożliwia ocenę anonimowych profili użytkowników. Takie dane użytkownika są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Inne dane pozostają przechowywane w formie zagregowanej przez czas nieokreślony.

Jeśli nie zgadzasz się na powyżej opisane zbieranie i przetwarzanie Twoich danych, możesz temu zapobiec dzięki jednorazowej instalacji dodatku do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics.

Korzystanie z Facebook Pixel

Osadzamy w naszej witrynie piksel monitorowania zachowań użytkowników, dostarczany przez Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, Twoje dane są gromadzone przez nas za pomocą plików cookie dostarczonych przez Facebook. Dane te są następnie przesyłane do Facebooka. Zachowanie użytkowników można śledzić, gdy po kliknięciu w reklamę na portalu Facebook zostają przekierowani na stronę reklamodawcy. Tego typu monitorowanie wykonuje się do celów statystycznych i badań rynku. Pomaga ono również w optymalizacji kolejnych działań reklamowych.

Przechowywane dane są dla nas anonimowe, nie dostarczają nam żadnych wniosków dotyczących tożsamości użytkowników. Jednakże są one gromadzone i przetwarzane przez Facebooka, dlatego też możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystać te informacje do własnych celów reklamowych, zgodnie z zasadami wykorzystania danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz zmienić ustawienia wyświetlania reklam Facebooka i jego stron partnerskich. Do tych celów mogą być przechowywane na Twoim komputerze odrębne cookies.

Zgodę na użycie piksela monitorowania zachowań użytkowników mogą wyrazić jedynie osoby, które ukończyły 13. rok życia.

Korzystanie z Hotjar

Hotjar to narzędzie, którego używamy do analizowania i wizualnego reprezentowania zachowań użytkowników w Internecie. Korzystamy z tzw. map ciepła (ang. heat maps), ankiet Hotjar, aby poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej. Hotjar zbiera odpowiedzi w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia. Przechowuje dane przez 365 dni od daty przechwycenia danych i przechowuje je w Irlandii.

Umówmy się na spotkanie!

Z przyjemnością odwiedzimy Cię w Twoim biurze. Pozwoli nam to osobiście przedyskutować możliwości i korzyści współpracy.

Jeśli chcesz się z nami umówić na spotkanie, zostaw wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu.

* Prosimy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
Umówmy się na spotkanie!