Droga od wizji do konkretnego planu implementacji systemu

Kobieta analizuje wykresy, dane oraz trójwymiarowy obraz mózgu
Kategoria:
Warsztaty odkrywania
Branża:
IT Services & Consulting, Opieka zdrowotna
Model:
Customer Support
Model płatności:
Fixed Price, Time & Materials
Czas trwania:
Od lipca 2023 r.

Klient

Klientem jest międzynarodowy instytut badawczy zajmujący się rozwojem medycyny obliczeniowej. Pracownicy instytucji opracowują zaawansowane metody komputerowe do zapobiegania, diagnozowania i wspomagania leczenia chorób, aby zaspokoić nadrzędną potrzebę wydajnej, skutecznej i usprawnionej opieki zdrowotnej. Głównym priorytetem działań jest dostarczenie klinicystom narzędzi do lepszej opieki nad pacjentami oraz stanie się największym centrum medycyny obliczeniowej w Europie.

Wyzwania

Jest to bardzo rozbudowany projekt, którego perspektywy rozwoju sięgają lata w przód. Rozpoczynając prace nad konceptem koncentrowaliśmy się na poznaniu i opisaniu ogólnych wymagań systemowych, a także zdekomponowaniu ich do takiego poziomu szczegółowości, który pozwolił na estymację PoC .

Wyzwaniem był również dobór metodyki prowadzenia projektu, ponieważ formalności i ścisłe budżetowanie wymagają szczegółowego rozpisania wymagań w fazie analizy  i zastosowania podejścia waterfall. Natomiast z uwagi na eksploracyjny proces klaryfikacji wymagań oraz późniejszego budowania systemu bardziej elastycznym podejściem byłby Agile, gdzie proces odkrywania wymagań i ograniczeń ma miejsce w czasie trwania projektu. Ostatecznie uzgodniliśmy z Klientem, że będziemy pracowali w hybrydowy sposób łącząc ze sobą oba modele.

Rozwiązanie

Opracowanie konceptu funkcjonalnego

 

Prace nad projektem rozpoczęliśmy od przeprowadzenia warsztatów Product Discovery wykorzystując metody Design Thinking oraz Event Storming, tak by, jak najlepiej poznać zarówno wymagania użytkowników, jak i zrozumieć przebieg procesów biznesowych. Przy zastosowaniu tych technik, analiza biznesowa i techniczna staje się pełniejsza, co skutkuje tworzeniem rozwiązań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb odbiorców.

  • W trakcie warsztatów Design Thinking omówiliśmy z interesariuszami Klienta zebrane informacje, skupiając się na Jego perspektywie. To właśnie od dokładnego zrozumienia jego potrzeb zależy możliwość zbudowania innowacyjnego rozwiązania, które będzie odpowiedzią na wyzwania użytkowników.  W tej fazie zweryfikowaliśmy założenia wynikające z wcześniejszej analizy potrzeb, tak by określić kluczowe założenia i wykluczenia projektowe.
  • Tu skupiliśmy się również na efektywnym zbadaniu i modelowaniu złożonych procesów biznesowych. Wykorzystaliśmy narzędzia służące identyfikowaniu kluczowych zdarzeń w domenie biznesowej oraz pomagające zrozumieć, jak wpływają one na cały system. W ten sposób mogliśmy przygotować wstępnie koncept funkcjonalny produktu.

W kolejnych etapach przygotowaliśmy:

 

  • Trzy główne poglądowe interfejsy użytkownika (tzw. makiety ekranów). Punktem wyjścia było stworzenie kreatora, zawierającego szablony różnych rejestrów. Klient przykładał dużą wagę do front-endu aplikacji, tak żeby rozwiązanie było przyjazne dla użytkownika, intuicyjne i elastyczne. Docelowo ma powstać system łatwo- konfigurowalny przez osoby niezwiązane z rozwojem oprogramowania.
  • Analizę SWOT wybranych technologii, by móc zarekomendować najbardziej pasujący stos technologiczny do potrzeb Klienta. Szczególnie na uwadze, mieliśmy fakt, by wybrane technologie były wiodącymi rozwiązaniami na rynku, które są łatwe w utrzymaniu i skalowaniu.

analiza SWOT

  • Analizę kwestii chmury, ponieważ będzie to duży zbiór danych, zbieranych od różnych podmiotów medycznych i nie tylko. Natomiast kwestie bezpieczeństwa danych wymagają, żeby na poziomie szpitala pozostały one na wewnętrznych serwerach organizacji, a na poziomie wyższym, ogólnokrajowym bądź europejskim, dane będą zanonimizowane.
  • Mapę drogową projektu zawierającą m.in. opis jego zakresu w postaci Work Breakdown Structure, wskazaliśmy pierwsze kroki do zaadresowania w fazie programowania oraz rozpisaliśmy harmonogramu projektu wraz ze wskazaniem kamieni milowych na wykresach Gantt’a.

 

roadmap

Rezultatem serii takich warsztatów było opracowanie i uspójnienie słownika pojęć, opis poszczególnych modułów systemu wraz z zależnościami pomiędzy nimi, zidentyfikowanie ról i użytkowników, wyodrębnienie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (uwzględniających m.in.  aspekty wydajności, bezpieczeństwa, użyteczności czy dostępności.) oraz opracowanie wstępnego szkicu architektury systemu.

Design Thinking process

Rezultaty warsztatów - co otrzymał Klient?

Przygotowaliśmy pełną dokumentację projektu zawierającą estymację kosztową poszczególnych założeń systemu, opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wraz z rejestrem ryzyk oraz mapę drogową projektu. W efekcie powstał wielostronicowy, kompleksowy dokument stanowiący gotową bazę do rozpoczęcia prac deweloperskich.

Cel projektu

Głównym celem projektu było opracowanie narzędzi pomagających w poprawie jakości leczenia pacjentów, które bazują na tak zwanych rejestrach jakości QR.  Punktem wyjścia do zbierania takich danych jest opracowanie kreatora pozwalającego na tworzenie rejestrów medycznych na życzenie, w których byłyby przechowywane wszelkie informacje na temat różnych schorzeń pacjentów. Miałoby to zastosowanie w momencie, gdy zbiera się np. konsylium lekarskie, które potrzebuje przeglądu konkretnych informacji na temat choroby, typu leczenia itd. Stworzenie takiego narzędzia przy pomocy najnowszych technologii miałoby wyraźny wpływ na rozwój medycyny i szybsze diagnozowania pacjentów.

Technologie

Logo Java
Logo React
Quantup- ocena ryzyka

ML w automatyzacji procesu oceny ryzyka w branży finansowej

Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)