Design Thinking

Warsztaty Design Thinking – jak pomagają ograniczyć ryzyko i obniżyć koszty projektu?

/ 10.08.2023 Zarządzanie projektem

“Wiele problemów biznesowych jest trudnych do zdefiniowania, a Design Thinking oferuje swego rodzaju zestaw narzędzi, który pomoże ci przepracować niejasności.” David Dunne, Design Thinking at Work
W szybko zmieniającym się świecie biznesu innowacje są siłą napędową sukcesu. Dyrektorzy generalni i menedżerowie ds. produktów dobrze znają wysoką stawkę i presję związaną z wprowadzaniem na rynek nowych produktów lub usług. Jednak tym przedsięwzięciom często towarzyszy znaczne ryzyko i koszty.  Potężnym narzędziem służącym do osiągania tych celów stało się myślenie projektowe, czyli zorientowane na człowieka podejście do rozwiązywania problemów.  Warsztaty Design Thinking pomagają zespołom projektowym tworzyć wykonalne i skoncentrowane na użytkowniku rozwiązania złożonych problemów projektowych. Pomaga to w szybszym projektowaniu lepszych produktów, obniżeniu kosztów i zwiększeniu zysków. W tym artykule przeanalizujemy główne cechy warsztatów Design Thinking, wynikające z nich korzyści biznesowe oraz zrozumienie, w jaki sposób przyczyniają się do ograniczania ryzyka projektowego.

Strach przed nieznanym

Nierzadko zdarza się, że osoby decyzyjne sceptycznie podchodzą do warsztatów, szczególnie jeśli chodzi o Design Thinking. Mogą wychodzić z założenia, że warsztaty są czasochłonne, kosztowne i oderwane od rzeczywistych realiów biznesowych. Okazuje się jednak, że myślenie projektowe może rozwiązać wiele problemów.  Pomocą w rozwianiu obaw są statystyki finansowe oparte na konkretnych przypadkach biznesowych firm, które dzięki tego typu warsztatom odniosły sukces. Według Design Management Institute, firmy, które priorytetowo traktują proces Design thinking, osiągają znacznie lepsze wyniki niż ich konkurenci. W ciągu 10 lat przedsiębiorstwa te utrzymały o 228% lepsze wyniki giełdowe. Ponadto badanie McKinsey wykazało, że firmy, które integrują zasady projektowania ze swoimi procesami biznesowymi, odnotowują o 32% wyższy wzrost przychodów i 56% wyższy całkowity zwrot dla akcjonariuszy.

Czym są warsztaty produktowe Design Thinking?

W praktyce warsztaty Design Thinking to sesje współpracy, które łączą różne zespoły w celu przeprowadzenia analizy i wygenerowania innowacyjnych pomysłów na nowe produkty lub ulepszenia istniejących systemów. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z terminem design thinking, Interaction Design Foundation definiuje go w następujący sposób:
” Design Thinking to metodologia projektowania, która zapewnia oparte na rozwiązaniach podejście do rozwiązywania problemów. Jest korzystna w rozwiązywaniu złożonych problemów, które są źle zdefiniowane lub nieznane, poprzez zrozumienie ludzkich potrzeb, poprzez przeformułowanie problemu w sposób skoncentrowany na człowieku, tworzenie wielu pomysłów podczas sesji burzy mózgów oraz poprzez przyjęcie praktycznego podejścia do prototypowania i testowania.”

Jak wygląda proces warsztatów?

Design Thinking charakteryzuje się iteracyjnym charakterem, polega to na tym, że zespoły często wielokrotnie przechodzą przez kolejne etapy, aby uzyskać głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników, generować pomysły i prototypować rozwiązania Zachęca to do ciągłego doskonalenia i gotowości do zmian w oparciu o nowe spostrzeżenia.

Etap 1: Odkrywanie

Horst Rittel, niemiecki teoretyk projektowania i profesor Berkeley, znany z ukucia terminu „Wicked Problems”  powiedział kiedyś, że „Jednym z najtrudniejszych problemów jest definiowanie problemów”. W trakcie etapu odkrywania przechodzimy od poczucia możliwości i znajomości potrzeb do jasnego obrazu obecnego krajobrazu, dzięki czemu możemy zdefiniować zakres działań. Ten etap często kończy główny zespół projektowy, który dzieli się swoimi wynikami z szerszym zespołem podczas warsztatów Design Thinking.

Etap 2: Projektowanie

Na etapie projektowania następuje szybka iteracja, gdy zespoły kształtują wgląd w innowacje. W jego trakcie zespoły przechodzą przez pięć podstawowych etapów procesu myślowego (wg. Hasso-Plattner Institute of Design w Stanford). 1. Empatia: Podstawą Design Thinking jest zrozumienie potrzeb i perspektyw ludzi, dla których projektujemy. Obejmuje to aktywne słuchanie, obserwację i postawienie się w sytuacji użytkowników, aby uzyskać wgląd w ich wyzwania i pragnienia. 2. Definiowanie: Zbieramy informacje, które określiliśmy poprzednio w celu zdefiniowania głównego problemu lub wyzwania, którym należy się zająć. Chodzi o sformułowanie problemu w sposób w sposób wykonalny i możliwy do rozwiązania. 3. Pomysł: W tej fazie zespoły kreatywnie generują szeroką gamę pomysłów na rozwiązanie zdefiniowanego problemu. W tym momencie ważna jest ilość i różnorodność pomysłów oraz niekonwencjonalne podejście 4. Prototyp: Po zidentyfikowaniu potencjalnych rozwiązań, zespół tworzy namacalne prototypy lub reprezentacje tych pomysłów w formie szkiców lub prostych modeli, aby szybko przetestować koncepcje bez inwestowania zbyt wielu zasobów. 5. Test: Prototypy są testowane z rzeczywistymi użytkownikami w celu zebrania opinii i spostrzeżeń. Ten krok pomaga zweryfikować założenia, udoskonalić koncepcje i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Metodologia ta nadaje priorytet współpracy zespołowej. Zachęca do angażowania w proces rozwiązywania problemów osób o różnym pochodzeniu, umiejętnościach i perspektywach. Podchodząc do wyzwań z empatią i kreatywnością, warsztat Design Thinking pomaga zespołom tworzyć rozwiązania, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim dopasowane do użytkownika.

Etap 3: Dostarczenie

W oparciu o informacje zwrotne otrzymane podczas testowania, zespoły udoskonalają i iterują swoje prototypy integrując je z istniejącymi technologiami. Może to obejmować powrót do wcześniejszych etapów procesu w celu dokonania niezbędnych korekt lub wygenerowania nowych pomysłów. Kluczowe jest tutaj dostarczenie rozwiązania działającego w świecie rzeczywistym.

7 Korzyści z warsztatów Design Thinking

1. Identyfikuje potencjalne zagrożenia

W trakcie etapu empatii zespoły głęboko wnikają w odczucia użytkowników, aby zrozumieć ich perspektywy, bolączki i potrzeby. Proces ten pomaga odkryć potencjalne wyzwania i zagrożenia, przed którymi mogą stanąć użytkownicy. Z kolei w etapie definiowania zbieramy wszystkie spostrzeżenia w celu doprecyzowania problemu.

2. Oszczędność kosztów dzięki wczesnej identyfikacji problemów

Jedną z najważniejszych zalet warsztatów Design Thinking jest ich zdolność do odkrywania potencjalnych problemów na wczesnym etapie procesu rozwoju. Zajmując się problemami, zanim dojdzie do ich eskalacji, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić znaczne ilości czasu, pieniędzy i zasobów. Przykład z życia wzięty: Ford  Historia transformacji Forda jest świadectwem siły rozwiązywania problemów poprzez warsztaty. W połowie 2000 roku firma zmagała się ze spadkiem sprzedaży i przestarzałymi projektami. Wykorzystując warsztaty Design Thinking, zespoły Forda były w stanie określić preferencje klientów i ustalić priorytety funkcji, które rezonowały z ich docelowymi odbiorcami. Podejście to doprowadziło do stworzenia bardzo udanego Forda Fusion, który nie tylko ożywił markę, ale także uratował firmę przed potencjalnym bankructwem.

3. Wspieranie współpracy zespołowej

Warsztaty Design Thinking ułatwiają współpracę między różnymi działami i zespołami, wspierając kulturę innowacji. Kiedy perspektywy zespołów są zbieżne ze sobą, pojawiają się innowacyjne rozwiązania, zmniejszając ryzyko kosztownych błędów. Przykład z życia wzięty: IBM  Firma IBM stanęła przed wyzwaniem dostosowania swoich różnych jednostek biznesowych w celu stworzenia jednolitej strategii produktowej. Dzięki wciągającym warsztatom Design Thinking, IBM był w stanie zebrać pracowników z różnych dyscyplin w celu współtworzenia rozwiązań, które były zgodne z potrzebami klientów. To oparte na współpracy podejście nie tylko zoptymalizowało rozwój produktu, ale także doprowadziło do 301% zwrotu z inwestycji, pokazując finansowy wpływ skutecznej współpracy między zespołowej.

4. Rozwiązania zorientowane na użytkownika

Warsztaty dają pewność, że produkty i usługi są dostosowane do potrzeb klientów, zmniejszając ryzyko inwestowania w funkcje, które nie rezonują z docelowymi odbiorcami.

5. Szybkie prototypowanie

Tworząc prototypy i uzyskując opinie użytkowników na wczesnym etapie, przedsiębiorstwa mogą uniknąć kosztownych błędów i iteracji na późniejszym etapie procesu rozwoju.

 6. Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek

Usprawnione podejście Design Thinking do rozwiązywania problemów przyspiesza czas realizacji projektu, szybciej wprowadzając produkty na rynek i wykorzystując nadarzające się okazje biznesowe.

 7. Zwiększona innowacyjność

Korzystanie z warsztatów wpływa pozytywnie na kulturę innowacji, w której pracownicy czują się upoważnieni do wnoszenia pomysłów i eksperymentowania, napędzając ciągłe doskonalenie.

Rezultaty warsztatów Design Thinking dla klienta z branży produkcyjnej

Warsztaty produktowe, które przeprowadziliśmy dla klienta z branży produkcyjnej w Niemczech wymagały głębokiego wniknięcia w biznes klienta. Głównym celem było opracowanie i zaproponowanie nowej architektury systemu wraz ze ścieżką migracji na nową i dostosowaną do bieżących potrzeb tak by zwiększyć wydajność przetwarzania danych wymaganych przez maszyny produkcyjne. Dokładna analiza systemu Klienta pomogła w opracowaniu architektury opartej na eventach oraz mikroserwisach, co wpłynęło na wykrycie wąskich gardeł w systemie i ich optymalizację w celu poprawy przepływu informacji. Do korzyści, które uzyskał Klient dzięki warsztatom Design Thinking można zaliczyć: 
  • Oszczędność kosztów – zamiast eksperymentować we własnym zakresie, odciągać swoich własnych deweloperów od głównych zadań zespół otrzymał gotowe rozwiązanie
  • Innowacyjne wyjście poza schemat – dzięki obiektywnemu podejściu mogliśmy rzeczowo spojrzeć na aktualną architekturę Klienta i cele jakie chce osiągnąć.
  • Nowoczesne rozwiązania technologiczne i architektoniczne
  • Aktywna współpraca – zespół Klienta aktywnie uczestniczył w procesie z wymiany doświadczeń dotyczących podejścia technologicznego oraz brał czynny udział w rysowaniu diagramów i procesów.
  • Znacząca redukcja ryzyka – dzięki temu, że zespół Klienta nie musi samemu eksperymentować z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, oszczędza czas na popełnianie błędów przy wczesnej adopcji systemu.

Przyszłość dzięki myśleniu projektowemu

W świecie, w którym są ciągłe zmiany oraz zaciętej konkurencji na rynku, przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się i wprowadzać innowacje, aby odnosić sukces finansowy. Wykorzystując wartość warsztatów, firmy mogą tworzyć lepsze produkty, zmniejszać ryzyko związane z rozwojem i zwiększać swoje szanse na sukces projektu. Przyjęcie tego podejścia opartego na współpracy jest strategicznym krokiem w kierunku utrzymania konkurencyjności i dostarczania rozwiązań, które spełniają oczekiwania klientów.


Wojciech Bednarczyk Head of Product Management and Discovery

Design, Development, DevOps czy Cloud – jakiego zespołu potrzebujesz, aby przyspieszyć pracę nad swoimi projektami?
Porozmawiaj o swoich potrzebach z naszymi specjalistami.

Jakub Orczyk

Członek zarządu / Dyrektor sprzedaży
VM.PL

Zamów bezpłatną konsultację
kuba (1)